Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school zijn drie partijen verbonden die allemaal vanuit een ander perspectief belang hebben bij een goed beleid van de directie en bij een goed leef- en leerklimaat. Het personeel verzorgt het onderwijs en de organisatie daaromheen, de leerlingen volgen dat onderwijs en de ouders willen het best mogelijke onderwijs voor hun kind. Afvaardigingen van deze drie partijen (geledingen) mogen daarom via de medezeggenschapsraad meepraten over het beleid van de school.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.
De schoolleiding legt voorgenomen besluiten voor aan de medezeggenschapsraad. Soms heeft dit orgaan een adviserende stem, in andere gevallen is de instemming van de medezeggenschapsraad vereist. Deze raad kan ook ongevraagd advies geven over tal van zaken. Bovenschoolse zaken worden door het bestuur voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Samenstelling van de MR voor het schooljaar 2019-2020:
Personeelsleden :
Josje Wubs (voorzitter),Koen Rutjes (secretaris), Leoni Peters, Vincent Gal, Willeke Wijlhuizen, vacature

Namens de ouders:
Sander Bonet, Jennifer Schutte en Yvette Verweij

Namens de leerlingen:

Gwynned Beets (vwo), Sebastiaan Faber (havo), Anthony Nguyen (mavo)

Klik hier voor het MR-reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR
De vastgestelde notulen van de MR zijn voor belanghebbenden op te vragen bij de secretaris van de MR: Koen Rutjes, bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 0316-367800 of via zijn e-mailadres k.rutjes@candea.nl

Jaarverslag 2017-2018