Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC)

Doelstelling Dienst EOC

Soms hebben leerlingen tijdelijk extra steun nodig op school. Dit kan zijn op het gebied van leren en/of op sociaal-emotioneel gebied. Samen met de leerling en alle betrokken streven we naar het oplossen of verminderen van problemen die het schoolse functioneren beïnvloeden.
Ons team bestaat uit orthopedagogen, remedial teachers en trajectgroep-begeleiders.

Orthopedagogische begeleiding

Het Candea College beschikt over drie orthopedagogen en een aantal orthopedagogen in opleiding. Zij zijn er voor leerlingen die vast dreigen te lopen vanwege sociaal-emotionele problemen. De orthopedagoog onderzoekt samen met leerling, mentor en ouder(s)/verzorger(s) wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Vervolgens wordt in overleg een plan opgesteld. Begeleiding bestaat meestal uit individuele gesprekken tussen leerlingen en orthopedagoog. Soms moet er begeleiding buiten school worden gezocht. De orthopedagoog kan daarbij adviseren en doorverwijzen.

Remedial Teaching

Leerlingen met een leerprobleem kunnen in aanmerking komen voor remedial teaching (RT). Vaak is er sprake van een tijdelijk probleem, soms gaat het om een langdurig probleem of een stoornis, bijvoorbeeld dyslexie, aandachtstekortstoornis of een stoornis in het autistisch spectrum. RT houdt in dat de leerstof wordt aangeboden op een manier die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Het kan gaan om verschillende vaardigheden zoals begrijpend lezen, technisch lezen, uitbreiding woordenschat, samenvattingen maken, mindmappen, spelling en grammatica, wiskunde, rekenen of het plannen van het schoolwerk. Kortom: het gaat vooral om “leren leren”.

Aanmeldprocedure bij de Dienst EOC

Een aanmelding voor orthopedagogische begeleiding, remedial teaching, trajectgroep of een training verloopt via de mentor. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:

  • Mentor, leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) constateren een probleem dat onvoldoende binnen de klas kan worden aangepakt.
  • De mentor overlegt met Dienst EOC hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. Indien nodig wordt de leerling bij Dienst EOC aangemeld, uiteraard in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s).
  • De mentor en ouder(s)/verzorger(s) vullen een aanmeldformulier is. Hierin wordt beschreven wat de hulpvraag is en ook wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.
  • Het betreffende lid van Dienst EOC gaat aan de slag met de leerling. Allereerst wordt een plan van aanpak opgesteld. Alle betrokken worden hierover vervolgens geïnformeerd.