Aanmelding en inschrijving

Als u en uw kind hebben gekozen voor het Candea College zorgen de ouders voor de inschrijving in de brugklas. De ouders zorgen voor de benodigde documenten, terwijl de basisschool de schoolse zaken aanvult. Let er op dat het inschrijfformulier vóór 12 maart 2018 in ons bezit moet zijn. Het advies van de basisschool is leidend. Dit advies is gebaseerd op het leerlingevolgsysteem, de entreetoets groep 7 en het beeld dat de leerkracht heeft van uw zoon/dochter. Heeft uw zoon/dochter een uitgebreide hulpvraag/intensieve begeleiding nodig, maak dan van te voren een afspraak met de desbetreffende contactpersoon Brigitte Bullée als contactpersoon (vmbo (s)bb, vmbo kb en mavo) of Ernst Rutten (dakpanklassen, havo en vwo). Hun gegevens staan onderaan deze pagina.

Kleine dakpanklas leerjaar 1 vwo/havo

Bij overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is niet altijd meteen duidelijk welk schooltype het meest geschikt is. Voor deze leerlingen zijn er de zogenaamde dakpanklassen. Daarnaast heeft Candea ook nog een kleine dakpanklas vwo/havo 1, voor leerlingen op het grensvlak tussen speciaal en regulier onderwijs, die beter tot hun recht komen in een kleine klas waar meer structuur kan worden geboden.

Zie onderstaand bestand voor meer informatie over de kleine dakpanklas havo/vwo 1:

Kleine dakpanklas HV 2018.pdf

Vul voor aanmelding het onderstaand formulier in en stuur dit naar mevrouw J. Bulthuis, mailadres j.bulthuis@candea.nl

Kleine dakpanklas HV vooraanmelding.docx

Aanmelding en inschrijving

Voor alle leerlingen geldt dat voor een inschrijving de volgende zaken noodzakelijk zijn:

  • aanmeldformulier: (via de ouders of via de basisschool)
  • adviesformulier basisschool (toestemmingsformulier met handtekening van de ouders)
  • onderwijskundig rapport (OKR)
  • recente kleurenpasfoto 

De aanmelding wordt in behandeling genomen als we al deze formulieren hebben ontvangen. Als genoemde documenten ontvangen zijn, het dossier bekeken en besproken is en u een brief ter bevestiging heeft gekregen, dan is de inschrijving een feit.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door het Candea College ingeschreven. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt het Candea College of zij die kan bieden. Binnen 6 weken (exclusief vakanties) is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Voor de inschrijving voor het schooljaar 2017-2018 betekent dit dat er in de week 20 duidelijkheid is.
Als het Candea College in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, wordt de leerling ingeschreven. Als het Candea College dat niet kan, zoekt het Candea College in samenwerking met de basisschool een andere school die dat wel kan. Hiervoor heeft de school 4 weken. In die periode van 4 weken wordt de leerling tijdelijk geplaatst op het Candea College. Als dit een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is, dient het Candea College een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor een leerling te vinden, dan begint het Candea College met het verzorgen van onderwijs aan de leerling. Zodra een passende school is gevonden, moet de leerling daar aangemeld worden.
Soms is extra informatie nodig om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen. In dat geval wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken. 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Brigitte Bullée
contactpersoon voor het vmbo bb, vmbo kb en mavo
b.bullee@candea.nl
0316-367800

Ernst Rutten
contactpersoon voor dakpanklassen, havo en vwo bereikbaar onder .
e.rutten@candea.nl
0316-367800