Vwo
Candea.nl

Veel eigen verantwoordelijkheid

Een wezenlijk kenmerk van vwo-onderwijs is dat er veel zelfstandigheid van de leerling wordt verwacht. Dit staat dan ook centraal in de didactische aanpak. In de brugklas hebben de leraren nog wel een duidelijk sturende rol. Daarna worden de leerlingen geleidelijk ‘losgelaten’. Ze worden dan in hoge mate zélf verantwoordelijk voor hun studieprestaties. Dit vereist een actieve en zelfstandige instelling. In de bovenbouw bestaat een mentorgroep uit circa vijftien leerlingen. De mentor fungeert vooral als begeleider.

Het vwo heeft eigen leshuizen in de gebouwen aan de Eltensestraat (onderbouw) en de Saturnus I (bovenbouw). Zo’n lesgebouw is ongeveer even groot als een gemiddelde basisschool. De sfeer in de vwo-leshuizen is goed. We durven te stellen dat verreweg de meeste vwo-leerlingen met plezier naar school gaan. Leerlingen en leraren gaan open met elkaar om, hoewel de afstand in de onderbouw wel wat groter is dan in de bovenbouw. Af en toe zijn we streng, bijvoorbeeld als je te laat komt, spijbelt of er met de pet naar gooit. Dat is nodig om een schoolklimaat te creëren waarin iedereen optimaal kan presteren. Om dezelfde reden accepteren we geen pestgedrag. Wij vinden dat je anders mag zijn.