Algemeen
Candea.nl
 

 

Onderwijsvisie

Het Candea College is een school waar leerlingen niet alleen worden voorbereid op het eindexamen, maar waar zij ook leren om zélf keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijk te zijn. Daarbij gaat het om maatschappelijke vaardigheden, om persoonlijkheidsvorming en om het leren verwerven en gebruiken van kennis. Dit laatste is van groot belang, omdat vervolgopleidingen willen dat leerlingen zelfstandig studeren.
 
Het Candea College wil een ‘lerende’ school zijn. De leraar leert de leerling hoe deze zijn eigen leerproces zelf kan vormgeven. Leraren hebben daardoor een andere rol: ze dragen kennis over en ze ondersteunen en moedigen aan. In de onderbouw ligt de nadruk op instructie en begeleiding bij het zelfstandig werken en in de bovenbouw op eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

Voor het leerproces van leerlingen is het van doorslaggevend belang dat zij zich veilig voelen op school. Dat houdt op het Candea meer in dan aulatoezicht en camerabewaking in de fietsenstallingen. We willen dat leerlingen durven te experimenteren en dus fouten moeten durven te maken.